Naše činnost

REALIZACE STAVEB

 • realizce novostaveb bytových a rodinných domů
 • realizace novostaveb občanských budov
 • rekonstrukce novostaveb bytových a rodinných domů
 • rekonstrukce novostaveb občanských budov
 • doplňkové stavby ke stavbám bytových a rodinných domů
 • doplňkové stavby ke stavbám občanských budov
 • inženýrské sítě a komunikace – zasíťování pozemku
 • v rámci realizace staveb je možno realizovat I kompletní inženýrskou a projekční činnost

REALIZACE INTERIÉRŮ

 • interiéry staveb občanských a bytových
 • fit outy kancelářských prostor
 • interiéry potravinářských prodejen - pekařství, řeznictví, lahůdky
 • provozovny rychlého občerstvení
 • interiéry restaurací
 • v rámci realizace interiérů provádíme stavební a instalační přípravu
 • v rámci realizace interiérů je možno realizovat i kompletní inženýrskou a projekční činnost

DOZOROVÁNÍ STAVEB, PŘÍPRAVA STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Příprava investičního záměru

 • posouzení vhodnosti pozemku ( lokality)  k realizaci investičního záměru
 • vypracování zadání stavby
 • stanovení předběžné ceny a harmonogramu
 • výběr projektanta přímo nebo výběrovým řízením a projednání smluvních podmínek s ním
 • zadání architektonické nebo objemové studie
 • propočet a posouzení návratnosti investic – vypracování dlouhodobého CF
 • příprava podkladů pro bankovní úvěr
 • předběžná jednání s dotčenými orgány státní zprávy a stavebním úřadem

Územní řízení - ÚR

 • zadání projektu pro ÚR, stanovení technických standardů stavby
 • zajištění potřebných průzkumů a studií
 • organizace postupu prací
 • koordinace stavu dokladů a stanovisek s architektem
 • zprávy investorovi o stavu projektu
 • zajištění vydání územního rozhodnutí

Stavební řízení  - SP

 • zadání projektu pro SP, stanovení technických a materiálových standardů stavby
 • zajištění potřebných průzkumů a studií
 • organizace postupu prací
 • koordinace stavu dokladů a stanovisek s architektem
 • návrhy alternativních materiálů a technologií pro zefektivnění projektu
 • zprávy investorovi o stavu projektu
 • zajištění vydání stavebního povolení

Příprava systému klientských změn – pro rezidenční bydlení

 • příprava a projednání klientských standardů projektu s investorem
 • zpracování systému klientských změn
 • výběr dodavatelů volitelného vybavení – klientských center
 • koordinace stavby s projektantem a dodavateli volitelného vybavení

Příprava prodeje rezidenčního bydlení nebo pronájmu kanceláří  a občanské vybavenosti

 • spolupráce na vytvoření marketingového plánu
 • spolupráce při organizaci marketingových podkladů
 • spolupráce při organizaci právních podkladů – vzorové smlouvy
 • spolupráce při výběru realitního makléře
 • spolupráce při výběru reklamní agemtury a realitního makléře

Koordinace dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 • zadání projektu pro DPS detailní stanovení technických a materiálových standardů projektu
 • dohled nad zapracováním podmínek SP do DPS
 • dohled nad vypracováním specifikací, návrhy alternativních materiálů
 • kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

Příprava výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele

 • příprava podrobného položkového rozpočtu na základě výkazu výměr
 • příprava podkladů pro tendr, příp. dohled nad tendrovou dokumentací, hrubý harmonogram
 • seznam zhotovitelů do výběrového řízení a zádání výběrového řízení
 • posouzení úplnosti nabídek, jednání s uchazeči, porovnání nabídek z hlediska ceny, kvality a termínů
 • zpřesňování nabídek ve třech kolech výběrového řízení k určení nejpřesnější ceny
 • doporučení dodavatele, příprava a projednání smlouvy s vybraným dodavatelem
 • projednání systému klientských změn s vybraným dodavatelem

Technický dozor - technický dozor investora

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a hramonogramu a jeho aktualizace
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů
 • aktualizace platebního plánu, příprava fakturace zjišťovacím protokolem a kontrola provedených výkonů
 • sledování změn v projektu a kontrola „Změnových listů“
 • projednání dodatků ke smlouvě o dílo a příprava dodatků k podpisu
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla, přejímky zakrytých konstrukcí
 • dozor nad potřebnými zkouškami,
 • účast na kontrolních prohlídkách stavebního úřadu
 • dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • přejímka stavby od dodavatele
 • převzetí výkresů skutečného provedení
 • soupis vad a nedodělků z přejímky stavby s uvedením lhůt kdy budou odstraněny

Příprava kolaudačního řízení – závěrečné kontrolní prohlídky stavby

 • organizace potřebných dokladů
 • koordinace vyřízení změny stavby před dokončením - změna stavebního povolení
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 • dosažení vydání kolaudačního rozhodnutí

Předání stavby do užívání

 • předání stavby správcovské firmě, vč. veškeré stavební dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 • předání protokolů o provedených zkouškách, záručních listů apod. potřebných k provozu stavby, zajištění a předání návodů na údržbu
 • zajištění zaškolení obsluhy a seznámení s technologií provozu

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

 • vypracování zadání staveb
 • architektonické a objemové studie
 • projekty pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro realizaci stavby
 • činnost hlavního inženýra projektu
 • v projektové činnosti vystupujeme jako generální projektant
DOLNEX - Tvorba webových aplikací, IT služby